ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าที่ใช้กับหอผู้ป่วย) จำนวน ๓๐ รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าที่ใช้กับหอผู้ป่วย) จำนวน ๓๐ รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราราคาฯ

- คุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปาก ระบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนฟันในช่องปาก ระบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศและเอกสารประกวดราคา

-คุณลักษณะเฉพาะ

-ตารางแสดงราคากลาง

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 หรือ 0 3232 1827  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้ากลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT- D203E จำนวน 600 กล่อง ราคากล่องละ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)เป็นเงิน 3,720,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น MLT- D203E จำนวน 600 กล่อง ราคากล่องละ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)เป็นเงิน 3,720,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

- คุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางแสดงราคากลาง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาหมึกพิมพ์ ยี่ห้อSAMSUNG รุ่น MLT- D203E จำนวน 600 กล่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาหมึกพิมพ์ ยี่ห้อSAMSUNG รุ่น MLT- D203E จำนวน 600 กล่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน เป็นเงิน 8,760,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน เป็นเงิน 8,760,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาแรงงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 21 คน ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,654,400 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาแรงงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน  21 คน ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,654,400 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศและเอกสารประกวดราคา

-คุณลักษณะเฉพาะ

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างเหมาแรงงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 21 คน ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาแรงงานรับ-ส่ง ผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน    21 คน ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศยกเลิกประกวดราคา

***ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ   โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อผ้าที่ใช้กับหอผู้ป่วย จำนวน 30 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อผ้าที่ใช้กับหอผู้ป่วย จำนวน   30 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดฯ

- คุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางราคากลาง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อยา LAPATINIB DITOSYLATE 250 MG. TABLET จำนวน 4,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อยา LAPATINIB DITOSYLATE 250 MG. TABLET จำนวน 4,200 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศยกเลิกการประกวดราคาฯ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  10   กันยายน   2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา LAMOTRIGINE 50 MG. TABLET จำนวน 30,000 เม็ด 2. ยา OXCARBAZEPINE 300 MG. TABLET จำนวน 59,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ยา LAMOTRIGINE 50 MG. TABLET จำนวน 30,000 เม็ด

2. ยา OXCARBAZEPINE 300 MG. TABLET  จำนวน 59,000 เม็ด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  10  กันยายน  2562