ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 15,384 ครั้ง ครั้งละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 19,999,200 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 15,384 ครั้ง ครั้งละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน  19,999,200 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศและเอกสารประกวดราคา

-คุณลักษณะเฉพาะ

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้ากลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศเผยแพร่แผนการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 8,820,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 8,820,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดเช่าCT

ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,225,000.00 บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,225,000.00 บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศและเอกสารประกวดราคา

-คุณลักษณะเฉพาะ

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709 หรือ 0 3232 1827  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้ากลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,416,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,416,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศและเอกสารประกวดราคา

-คุณลักษณะเฉพาะ

-คุณลักษณะเฉพาะ

-ตารางแสดงราคากลาง

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้ากลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศประกวดราคาซื้อ Magnetron MG6370 จำนวน 1 ชุด สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง เป็นเงิน 2,780,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 2

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อ Magnetron MG6370 จำนวน 1 ชุด สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง เป็นเงิน 2,780,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 2

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283***

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ Magnetron MG6370 จำนวน 1 ชุด สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง เป็นเงิน 2,780,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ Magnetron MG6370 จำนวน 1 ชุด สำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง เป็นเงิน 2,780,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ พัสดุโรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดข้อเข่าเทียมใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความเสื่อมสภาพของข้อเข่าประเภทที่มีความผิดรูปและสูญเสียความสมดุลของเอ็นข้อเข่าชนิดรุนแรง จำนวน 25 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความเสื่อมสภาพของข้อเข่าประเภทที่มีความผิดรูปและสูญเสียความสมดุลของเอ็นข้อเข่าชนิดรุนแรง จำนวน 25 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709***

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ERYTHROPOETIN ALPHA 40000 IU. INJECTION จำนวน 320 SYRINGE. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ERYTHROPOETIN ALPHA 40000 IU. INJECTION  จำนวน 320 SYRINGE.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา INSULIN GLARGINE 300 IU/ML 1.5 ML. จำนวน 960 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา INSULIN GLARGINE 300 IU/ML 1.5 ML.  จำนวน 960 กล่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลราชบุรี ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น บ้านพัก แฟลตพักแพทย์ และแฟลต พักพยาบาล ของโรงพยาบาลราชบุรี ในวงเงิน เป็นเงิน 6,873,492 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพยาบาลราชบุรี ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น บ้านพัก แฟลตพักแพทย์ และแฟลต พักพยาบาล ของโรงพยาบาลราชบุรี ในวงเงิน เป็นเงิน 6,873,492 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารทางการแพทย์