ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา SALMETEROL 25 MCG. + FLUTICASONE 125 MCG. FOR INHALER จำนวน 8,600 BOTT.

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา SALMETEROL 25 MCG. + FLUTICASONE 125 MCG. FOR INHALER  จำนวน 8,600 BOTT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  2561

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 250 จุด ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,499,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 250 จุด ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,499,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ร่างประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด อาคารอำนวยการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและ อาคารสุขา 2 ชั้น ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,352,288 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างพนักงานทำความสะอาด อาคารอำนวยการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินและ  อาคารสุขา 2 ชั้น ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 2,352,288 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ร่างประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา OCTREOTIDE ACETATE 100 MCG./ML. FOR INJECTION จำนวน 16,000 AMP.

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา OCTREOTIDE ACETATE 100 MCG./ML. FOR INJECTION  จำนวน 16,000 AMP.  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เมษายน  2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 600,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 600,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา TOPIRAMATE 50 MG.TABLET จำนวน 19,800เม็ด. รวมเป็นเงิน 495,488.00บาท

ตารางแสดงวงเงินชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา TOPIRAMATE 50 MG.TABLET จำนวน 19,800เม็ด. รวมเป็นเงิน 495,488.00บาท

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา DONEPEZIL ORODISPERSIBIE 10 MG.TABLET จำนวน 7,560เม็ด. รวมเป็นเงิน 4485,640.90บาท

ตารางแสดงวงเงินชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา DONEPEZIL ORODISPERSIBIE 10 MG.TABLET จำนวน 7,560เม็ด. รวมเป็นเงิน 4485,640.90บาท

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา ETORICOXIB 90 MG.TABLET จำนวน 17,400เม็ด. รวมเป็นเงิน 499,368.40บาท

ตารางแสดงวงเงินซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา ETORICOXIB 90 MG.TABLET จำนวน 17,400เม็ด. รวมเป็นเงิน 499,368.40บาท

ร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 0.18 % 0.3 ML. 60 MONODOSE EYE DROP จำนวน 6,700 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SODIUM HYALURONATE 0.18 % 0.3 ML. 60 MONODOSE EYE DROP จำนวน 6,700 กล่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  28  มีนาคม  2561

ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาจัดจ้างเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT) แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 128 Slice จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ร่างประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636