ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลราชบุรี หมวดค่าจ้างเหมาบริการ ตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลราชบุรี งบประมาณ 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 719 600 ต่อ 1511  ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 99๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 99๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยงบดำเนินการ หมวดค่าเช่าชุดแปลงสัญญาณ ตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลราชบุรี งบประมาณ 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 719 600 ต่อ 1636  ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 ร ายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,7000,000 (สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน  3 ร ายการ ดังนี้

1.1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า  8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

1.2 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 630 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอลพร้อมแผ่นรับภาพ 1 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

1.3 เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) ชนิด 4 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,7000,000 (สิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผน

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา RUXOLITINIB 15 MG จำนวน 98 เม็ด รวมเป็นเงิน 267,393.00 บาท

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา RUXOLITINIB 15 MG จำนวน 98 เม็ด รวมเป็นเงิน 267,393.00 บาท

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี

**ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกวศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.  กระดาษ เอ 4 ความหนาไม่ต่ำกว่า 80 แกรม จำนวน 3,996,000 หน้า ราคาหน้าละ 0.45 บาท เป็นเงิน 1,798,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

2.  กระดาษ เอ 4 รียูส ความหนาไม่ต่ำกว่า 80 แกรม จำนวน 6,000 หน้า ราคาหน้าละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

โดยแบ่งงวดงานและงวดเงินเป็น 12 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น  1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 719 600 ต่อ 1511  ประกาศ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,384,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,384,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

– คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 719 600 ต่อ 1737, 1255  ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา CELECOXIB 200 MG. CAPSULE จำนวน 130,000 แคปซูล

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา CELECOXIB 200 MG. CAPSULE  จำนวน 130,000 แคปซูล ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. NSS 100 CC. จำนวน 257,000 BAG. , 2. NSS 1000 CC. จำนวน 87,000 BAG. , 3. NSS IRRIGATION 1000 CC. จำนวน 62,600 BAG , 4. D-5-S/2 1000 CC. จำนวน 35,000 BAG. , 5. D-5-W 100 CC. จำนวน 24,000 BAG.

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ของโรงพยาบาลราชบุรี  จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1. NSS 100 CC.  จำนวน 257,000 BAG.

2. NSS 1000 CC. จำนวน 87,000 BAG.

3. NSS IRRIGATION 1000 CC. จำนวน 62,600 BAG

4. D-5-S/2 1000 CC. จำนวน 35,000 BAG.

5. D-5-W 100 CC.  จำนวน 24,000 BAG.

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  2560

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา CELECOXIB 200 MG.CAPSULE จำนวน 22,000 แคปซูล รวมเป็นเงิน 484,924.00 บาท

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลาง) ยา CELECOXIB 200 MG.CAPSULE จำนวน 22,000 แคปซูล รวมเป็นเงิน 484,924.00 บาท