ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ HBV DNA จำนวน 1,000 tests เป็นเงิน 1,891,760 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณ HBV DNA จำนวน 1,000 tests  เป็นเงิน 1,891,760 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636

ประกาศร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา SODIUM VALPROATE CONTROLLED RELEASE 500 MG. TABLET จำนวน 396,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา SODIUM VALPROATE CONTROLLED RELEASE 500 MG. TABLET  จำนวน 396,000 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  16  กรกฎาคม  2561

ประกาศร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา RUXOLITINIB 5 MG. TABLET จำนวน 5,600 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา RUXOLITINIB 5 MG. TABLET  จำนวน 5,600 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศจังหวัดและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  13  กรกฎาคม  2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1C จำนวน 27,000 tests เป็นเงิน 2,628,990 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1C จำนวน 27,000 tests  เป็นเงิน 2,628,990 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636

ประกาศแก้ไขผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา SALMETEROL 25 MCG. + FLUTICASONE 125 MCG. FOR INHALER จำนวน 8,600 BOTT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศแก้ไขผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา SALMETEROL 25 MCG. + FLUTICASONE 125 MCG. FOR INHALER  จำนวน 8,600 BOTT.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศแก้ไขผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา DESFLURANE 240 ML. FOR INHALATION จำนวน 540 BOTT. ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา DESFLURANE 240 ML. FOR INHALATION  จำนวน 540 BOTT.  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา EPOETIN BETA 30000 IU FOR INJECTION จำนวน 850 SYRINGE ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา EPOETIN BETA 30000 IU FOR INJECTION  จำนวน 850 SYRINGE  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stent graft) จำนวน 35 ชุดเป็นเงิน 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stent graft) จำนวน 35 ชุดเป็นเงิน 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)โรงพยาบาลราชบุรี งบประมาณปี 2561

- ประกาศเผยแพร่แผน

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์   กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการวมเป็นเงิน 4,711,150 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ดังนี้

1. น้ำยาตรวจ HBs Ag        จำนวน   11,000 Tests เป็นเงิน   583,000 บาท

2. น้ำยาตรวจ Anti-HBs     จำนวน     3,000 Tests เป็นเงิน   208,650 บาท

3. น้ำยาตรวจ Anti-HBc     จำนวน     2,000 Tests เป็นเงิน   160,500 บาท

4. น้ำยาตรวจ Anti-HCV             จำนวน     7,000 Tests เป็นเงิน   959,000 บาท

5. น้ำยาตรวจ Anti-HIV              จำนวน   12,000 Tests เป็นเงิน   840,000 บาท

6. น้ำยาตรวจ Troponin I   จำนวน     8,000 Tests เป็นเงิน 1,200,000 บาท

7. น้ำยา CK-MB                       จำนวน    5,000 Tests เป็นเงิน    760,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,711,150 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยงบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ พยาธิวิทยาคลินิค ตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลราชบุรี งบประมาณปี 2561

- ประกาศเผยแพร่แผน

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์   กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  2561