ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา GLIMEPIRIDE 2 MG. + METFORMIN 500 MG. TABLET จำนวน 240,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา GLIMEPIRIDE 2 MG. + METFORMIN 500 MG. TABLET จำนวน  240,000 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  2561

จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและตรวจหลอดเลือดแบบระนาบเดียว จำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน 2,490,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและตรวจหลอดเลือดแบบระนาบเดียว จำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน 2,490,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม2561 โดย medical

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,390,000 บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบบรวมอะไหล่ โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (LINAC) PRECISE TREATMENT จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

2. เครื่องจำลองการฉายรังสี (SIMULATOR) SIMULIX HQ  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

3. เครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา (PLANNING) ONCENTRA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 390,000บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยแบ่งเป็น 4 งวด เป็นเงิน  5,390,000 บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แบบรวมอะไหล่ โรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม2561 โดย medical

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13,448 ครั้ง เป็นเงิน 18,154,800 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561  จำนวน 13,448 ครั้ง เป็นเงิน 18,154,800 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม2561 โดย medical

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 50 MG. CAPSULE จำนวน 134,400 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา PREGABALIN 50 MG. CAPSULE  จำนวน 134,400 แคปซูล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม  2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) 50 MG. POWDER FOR INJECTION จำนวน 80 VIAL. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) 50 MG. POWDER FOR INJECTION  จำนวน 80 VIAL. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ตุลาคม  2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) ที่ใช้ในช่องท้อง ชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) ที่ใช้ในช่องท้อง ชนิดมีตะขอเกี่ยว จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภควัตถุดิบอาหาร จำนวน 9 หมวด เป็นเงิน 16,633,589 บาท (สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภควัตถุดิบอาหาร จำนวน 9 หมวด เป็นเงิน 16,633,589 บาท (สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

– ร่างประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1737

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา AMLODIPINE 5 MG. TABLET จำนวน 6,600,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา AMLODIPINE 5 MG. TABLET  จำนวน 6,600,000 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม  2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ โดยการใช้ร่วมกับอุปกรณ์การขยายหลอดเลือด (Guiding Catheter) จำนวน 500 ชิ้น เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจรักษาหลอดเลือดโคโรนารี่ โดยการใช้ร่วมกับอุปกรณ์การขยายหลอดเลือด (Guiding Catheter) จำนวน 500 ชิ้น เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี