ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการรวมเป็นเงิน 120,910 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Getinge รุ่น GSS67H จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 46,010 บาท

2. เครื่องอบไอน้ำ Getinge รุ่น GE2612 EC1/B2012 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,450 บาท

3. เครื่องอบไอน้ำ Getinge รุ่น HS6617 ER-2/B3111 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,450 บาท

รวมเป็นเงิน 120,910 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา DORZOLAMIDE 2%+TIMOLOL 0.5% 5 ML. EYE DROP จำนวน 4,400 BOTT. , 2. ยา LATANOPROST 0.005% 2.5 ML. EYE DROP จำนวน 10,000 BOTT., 3. ยา TRAVOPROST 0.004% 2.5 ML. EYE DROP จำนวน 6,800 BOTT. ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. ยา DORZOLAMIDE 2%+TIMOLOL 0.5%  5 ML. EYE DROP จำนวน 4,400 BOTT. ,

2. ยา LATANOPROST 0.005% 2.5 ML. EYE DROP  จำนวน 10,000 BOTT.,

3. ยา TRAVOPROST 0.004% 2.5 ML. EYE DROP จำนวน 6,800 BOTT.

ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 พฤศจิกายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ยา NICARDEPINE 10 MG./10 ML. FOR INJECTION จำนวน 19,200 AMP., 2.ยา METHYLPREDNISOLONE 500 MG. FOR INJECTION จำนวน 1,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.ยา NICARDEPINE 10 MG./10 ML. FOR INJECTION จำนวน 19,200 AMP. ,

2.ยา METHYLPREDNISOLONE 500 MG. FOR INJECTION  จำนวน 1,000 VIAL

ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข  0 3232 7919  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา EPOETIN ALPHA 4,000 U. SOL. 1 ML. FOR INJECTION จำนวน 4,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา EPOETIN ALPHA 4,000 U. SOL. 1 ML. FOR INJECTION  จำนวน 4,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข  0 3232 7919  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา GEMCITABINE HCL 1 GM. FOR INJECTION จำนวน 2,000 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา GEMCITABINE HCL 1 GM. FOR INJECTION  จำนวน 2,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข  0 3232 7919  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา CILOSTAZOL 100 MG. SR CAPSULE จำนวน 56,400 CAPSULE ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา CILOSTAZOL 100 MG. SR CAPSULE จำนวน 56,400 CAPSULE  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข  0 3232 7919  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  2563

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อยา ROSUVASTATIN 20 MG. TABLET จำนวน 268,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาฯ จัดซื้อยา ROSUVASTATIN 20 MG. TABLET  จำนวน 268,800 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org ***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  16  พฤศจิกายน  2563

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น ยกพื้นชั้นล่าง (๔๘ ห้อง) (ใช้แบบอาคารพักคนงาน) แบบแปลนเลขที่ ๘๐๕๗ โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างบริเวณบ้านพักดอนตะโก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น ยกพื้นชั้นล่าง (๔๘ ห้อง) (ใช้แบบอาคารพักคนงาน) แบบแปลนเลขที่ ๘๐๕๗ โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน ๑ หลัง (ก่อสร้างบริเวณบ้านพักดอนตะโก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่-4-ชั้น.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

-ประกาศจังหวัดราชบุรีและเอกสารประกวดราคาฯ

-คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital signs monitor) SpO2, NIBP

-คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital signs monitor) NIBP

-คุณลักษณะเฉพาะรถส่งอาหารผู้ป่วย ขับเคลื่อนไฟฟ้า

-คุณลักษณะเฉพาะรถเข็นเปลนอนผู้ป่วย

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 หรือ 0 3232 1827  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้ากลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา FACTOR IX CONCENTRATED FOR INJECTION จำนวน 240 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ ซื้อยา FACTOR IX CONCENTRATED FOR INJECTION  จำนวน 240 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข  0 3232 7919  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2563