ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัด Oxyhemoglobin จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ของโรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัด Oxyhemoglobin จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานพัสดุ   โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ สำนักงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 987,000บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ สำนักงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 987,000บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– ปร. 4

– ปร. 5

– แบบแปลน

– เอกสารประกอบรายการ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการดังนี้ 1. ยา TRAVOPROST 0.004 % 2.5 ML. EYE DROP จำนวน 5,300 BOTT.,2. ยา LATANOPROST 0.005% 2.5 ML. EYE DROP จำนวน 4,800 BOTT.,3. ยา TAFLUPROST 0.0015% 2.5 ML. EYE DROP จำนวน 1,500 BOTT.

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. ยา TRAVOPROST 0.004 % 2.5 ML. EYE DROP  จำนวน 5,300 BOTT.,2. ยา LATANOPROST 0.005% 2.5 ML. EYE DROP  จำนวน 4,800 BOTT.

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

3. ยา TAFLUPROST 0.0015% 2.5 ML. EYE DROP  จำนวน 1,500 BOTT.

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม   โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ของโรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด จำนวน 3 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานพัสดุ   โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต พร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต (Platelet Apheresis with PAS) จำนวน 400 ชุด เป็นเงิน 2,073,232.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกค์ e-bidding ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต พร้อมน้ำยารักษาสภาพเกล็ดโลหิต (Platelet Apheresis with PAS) จำนวน 400 ชุด เป็นเงิน 2,073,232.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกค์ e-bidding ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorbent) จำนวน 900 ถุง เป็นเงิน 301,500.00 บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Absorbent) จำนวน 900 ถุง เป็นเงิน 301,500.00 บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ (Barrierbac S) จำนวน 10,800 ชิ้น เป็นเงิน 496,908.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ (Barrierbac S) จำนวน 10,800 ชิ้น เป็นเงิน 496,908.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Resolute Integrity) จำนวน 13 ชิ้น เป็นเงิน 396,500.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Resolute Integrity) จำนวน 13 ชิ้น เป็นเงิน 396,500.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา EPOETIN BETA 30000 IU.FOR INJECTION จำนวน 850 SYRINGE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา EPOETIN BETA 30000 IU.FOR INJECTION  จำนวน 850 SYRINGE   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่  12  กุมภาพันธ์  2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและสะโพก จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ของโรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเชิงกรานและสะโพก จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานพัสดุ   โรงพยาบาลราชบุรี